Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem – dostavba části kanalizace

Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem – dostavba části kanalizace

V Plané nad Lužnicí v ulici Nad Hejtmanem se bude realizovat dostavba kanalizace pro zajištění odvedení splaškových vod pro místní přilehlé nemovitosti. Jako investor bude Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Jde o částečně tlakovou a gravitační kanalizaci. Tlaková kanalizace SO 02 bude vedena ze spodní části ulice bližší k rybníku Hejtman. Jedná se o systém domovního přípojného a venkovního sběrného tlakového potrubí. To předá splaškovou vodu v místě zlomu terénu do gravitační kanalizace. Jednotlivé domovní čerpací jímky budou splašky předávat do veřejného tlakového potrubí. Domovní čerpací místa nejsou součástí tohoto projektu. Tlakové potrubí bude přepojeno do nové šachty a dále do současného gravitačního řadu.

Gravitační stoka SO 03 v Bydžovské ulici bude zhotovena pro napojení domovních přípojek a uličních vpustí. Veškeré domovní přípojky i na veřejných pozemcích hradí majitel nemovitosti. Celá dostavba končí v křižovatce ulic Nad Hejtmanem a Bydžovská.

Jako samostatný stavební objekt SO 01 je místní komunikace včetně obrubníků. Bude provedena z dlažebních kostek jako je původní povrch. Ulice Bydžovská bude opravena asfaltobetonovým povrchem.

Trubní materiál stavby:

SO 02:

Výtlak PE 90 x 5,4 cca 162 m

Potrubí PVC SN10 DN 250 cca 12 m

Tlak. přípojky cca 12 m

SO 03:

Kanalizační stoka PP SN10 DN 300 cca 84 m

šachty 4 ks

Přípojky DN 200 cca 10 m, do kanalizačních vpustí 3 m

Předání staveniště bude  25.4.2023. Dokončení stavby bude do 90 dnů od začátku prací.

Dostavba bude prováděna dle Společného povolení veřejnou vyhláčkou, č.j. METAB 59318/2022/OŽP/JJah, vydaného 11.10.2022 s právní mocí 6.12.2022.

Projekt na rekonstrukci vypracovala fi. EKOEKO s.r.o.Senovážné náměstí 1 370 01 České Budějovice, IČO: 251 84 750.

Zhotovitel byl vybrán výběrovým řízením a je jím firma: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4 Jinonice Praha 5 158 00, IČO 60838744

Cena za dílo bude 1 203 634,54 Kč bez DPH.

Objízdné trasy budou vyznačeny dle povoleného DIA .

Samozřejmě jako při každé rekonstrukci dochází k uzavírkám komunikací a chodníků. Tímto se obyvatelům za omezení omlouváme a děkujeme za pochopení.

PDFCelková situace (PDF, 1,1 MB)

Zpět