orgány společnosti

Zápis z porady jednatelů č. 14/2020

PDFZápis z porady jednatelů č. 14/2020 (PDF, 123 kB)

Zápis z jednání 32. Valné hromady společnosti

PDFZápis z 32 valné hromady VST s.r.o. (PDF, 1,5 MB)

Orgány společnosti jsou:

 • Valná hromada


 

 • Jednatelé společnosti

  • Ing. Štěpán Pavlík - Město Tábor

  • Mgr., Ing. Martin Doležal - Město Sezimovo Ústí

  • Ing. Jiří Šimánek - Město Planá nad Lužnicí


 

 • Dozorčí rada

  • Martin Klíma, předseda - Město Sezimovo Ústí

  • JUDr. Miloš Tuháček - Město Tábor

  • Ladislav Šedivý - Město Tábor

  • Ing. Radek Šrůma - Město Planá nad Lužnicí


 

 • Management společnosti

  • Ing. Lubor Tomanec, ředitel

  • Oldřich Zimmel, technický náměstek


 

Valná hromada

Je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se společnosti samé i její činnosti. Valná hromada rozhoduje zejména o:

 • koncepci podnikatelské činnosti a jejich změnách,
 • schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku,
 • schválení řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitimní účetní závěrky, výroční zprávy a rozdělení zisku společnosti dosaženého v uplynulém účetním období,
 • způsobu krytí ztrát společnosti,
 • prodeji nebo pronájmu nemovitostí společnosti, tím se rozumí pozemky, vodovodní a kanaližaní řady, budovy a prostory v budovách sloužící k podnikatelské činnosti společnoti,
 • zvýšení nebo snížení základního kapitálu a jeho způsobu, o připuštění nepenižitého vkladu nebo o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu,
 • vyloučení společníka při prodlení se splácením vkladu a podání žaloby na vyloučení společníka,
 • způsobu nakládání s obchodním podílem v majetku společnosti,
 • jmenování a odvolání jednatelů společnosti a o udělování a odvolávání prokury,
 • příkazech jednatelům a prokuristům,
 • odměně jednatelů,
 • zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora a jeho odměně,
 • převodu a nájmu podniku nebo její části,
 • fůzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy,
 • schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku, smlouvy o tichém společenství a jejich změnách,
 • změně společenské smlouvy,
 • jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady,
 • dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská smlouva.

Valná hromada si může vyhradit k rozhodování i otázky, které by jinak příslušely k rozhodování jednateli. Pro přijetí výše uvedených rozhodnutí je zapotřebí 100% hlasů všech společníků společnosti.

Jednání valné hromady se koná minimálně 1x ročně.

Jednatelé společnosti

Společnost má tři jednatele, kteří jsou statutárním orgánem společnosti. Jednatel rozhoduje o všech otákách, které nejsou podle společenské smlouvy, zákona, nebo rozhodnutí valné hromady vyhrazeny valné hromadě. Jednateli přísluší zejména:

 • jednat jménem společnosti jako její statutární orgán,
 • zajišťovat běžné záležitosti společnosti,
 • vykonávat zaměstnavatelská práva a povinnosti,
 • svolávat valnou hromadu,
 • předkládat valné hromadě zejména návrh koncepce podnikatelské činnosti a návrhy jejich změn, návrh účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku společnosti dosaženého v uplynulém účetním období, a dále návrh na způsob krytí případných ztrát společnosti,
 • vykonávat rozhodnmutí valné hromady,
 • zajišťovat řádné vedení účetnictví, obchodních knih společnosti a zpracování výroční zprávy,
 • zajišťovat zpracování účetní závěrky, inventarizací majetku a závazků,
 • vést seznam společníků, výši převzatého a splaceného vkladu a údaje o datu, od kterého se účastní společnosti,
 • informovat společníky na jejich žádost o záležitostech společnosti a umožnit jim nahlížet do dokladů společnosti.

Jménem společnosti navenek jednají jednatelé a to tak vždy nejméně dva společně a podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společníci připojí společně svůj podpis alespoň dva jednatelé.

Na základě plné moci některé své komeptence jednatelé svěřili řediteli společnosti, který řídí běžný chod společnosti a zastupuje ji.

Dozorčí rada

Dozorčí rada má čtyři členy a je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na činnost jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se valné hromady. Musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. Dozorčí radě přísluší zejména:

 • kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, společenské smlouvy společnosti a usnesení valné hromady,
 • přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 • svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,
 • předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 • nahlížet kdykoliv do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, společenskou smlouvou a usnesením valné hromady,
 • kontrolovat hospodaření s vloženým majetkem a majetkem společnosti, kontrolovat účelnost vynaložených nákladů, vyjadřovat se ke zprávě auditora.

Dozorčí rada zasedá nejméně 6x ročně.