majetek

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. vlastní vodohospodářský majetek, jako jsou vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, vodojemy, zdroje a úpravny vody, čistírny odpadních vod, čeprací stanice kanalizace a odlehočvacích komor a to na území aglomerace měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí.

Základní přehled o majetku je uveden zde:


2017 2018 2019
Hodnota majetku - účetní

XXX XXX XXX

1 663 892 933 1 729 206 219
Hodnota majetku dle VÚME 3 569 904 735 3 584 259 866 3 588 973 911

VODOVOD
Hodnota majetku - účetní XXX XXX XXX 318 247 034 330 049 049
Hodnota majetku dle VÚME 979 955 856 983 285 123 981 624 079
Délka vodovodní sítě Km 216,45 217,19 217,955
Počet vodojemů Ks 4 4 4
Počet čerpacích stanic vodovodu Ks 3 3 3
Počet zdrojů vody Ks 1 1 1
Počet úpraven vody Ks 1 1 1
Počet obyvatel napojených na vodovod Ks 44 867 44 569 45 616
Počet vodovodních přípojek Ks 8 044 8 103 8 137
Objem pitné vody vyrobené m3 19 838 20 371 21 779
Objem pitné vody převzaté m3 2 237 902 2 235 820 2 331 596
Objem pitné vody realizované m3 2 257 740 2 256 191 2 353 375
Obejm pitné vody fakturované m3 2 023 994 2 037 795 2 104 050
Obejm pitné vody nefakturované m3 233 451 218 777 218 777
Ztráty vody % 10,34 9,7 8,51
KANALIZACE
Hodnota majetku - účetní X XXX XXX XXX 1 350 645 899 1 399 157 170
Hodnota majetku dle VÚME 1 889 985 311 1 901 011 175 1 907 386 264
Délka kanalizační sítě Km 212,71 214,11 214,76
Počet čístíren odpadních vod Ks 3 3 3
Počet čerpacích stanic kanalizace Ks 15 15 15
Počet odlehčovacích komor Ks 41 41 41
Počet obyvatel napojených na kanalizaci Ks 44 731 44 435 45 481
Počet kanalizačních přípojek Ks 7 836 7 939 10 855
Objem odpadní vody vyčištěné m3 4 966 449 4 613 201 5 328 292
Objem odpadní vody fakturované m3 2 951 849 2 946 437 2 964 049
Objem balastních vod m3 1 390 688 1 037 222 1 732 315